Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

– Administratorem Danych dobrowolnie i z własnej inicjatywy przesłanych przez Panią / Pana naszej Spółce, jako potencjalnemu Pracodawcy, jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna – siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19.

– Cele przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związane z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan PKS Poznań S.A., określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

– Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PKS Poznań S.A., w tym profilowaniu.

Przysługują Pani / Panu prawa:

– dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
– do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.

Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz kancelariom prawnym i firmom informatycznym związanym z PKS Poznań S.A. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W PKS Poznań S.A. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: drogą elektroniczną: iod@pks.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.