Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PKS Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-823, ul. Piekary 19.

Możesz napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@pks.poznan.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych PKS Poznań S.A. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

Dane osobowe Klientów pozyskiwane są bezpośrednio od osoby której dotyczą. Klient podaje tylko niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji zamówień, wystawienia dokumentu zakupu, rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku, w celu obsługi zgłoszeń i prowadzenia korespondencji, która jest do nas kierowana oraz w celu kontaktowania się z klientem, w sprawach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też dane osobowe Klienta w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PKS Poznań S.A., którym jest:

  • prowadzenie wobec klientów działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
  • kontaktowanie się z Klientem w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną (BusKarta).
  • organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  • kontrola biletów i ewentualna windykacja należności;
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych będzie trwało dopóki Klient nie wycofa zgody.

Każda osoba, która przekaże nam dane osobowe ma prawo w każdej chwili do zmiany, przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych bez podania przyczyny. Można to zrobić poprzez kontakt na iod@pks.poznan.pl lub listownie na adres Inspektor Ochrony Danych PKS Poznań S.A. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.

Podane dane nie będą podlegać profilowaniu.

Wymagamy podania danych osobowych wymienionych w formularzach, danych niezbędnych do wysłania korespondencji elektronicznej lub papierowej, aby móc wykonać umowę zawartą
z klientem, a tym samym świadczyć usługę lub wykorzystać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane.

Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, co spowoduje niemożność korzystania z naszych usług oraz wysłać korespondencji w celu przekazania informacji związanych z rozpatrzeniem reklamacji, skargi lub wniosku.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych osobowych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531-03-00

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione w wewnętrznych systemach informatycznych w celu realizacji usługi.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • do momentu kiedy nie zgłosisz prośby o usunięcie danych osobowych.

Przechowujemy dane osobowe Klienta dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.